Privacyverklaring

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Jachthaven Fransen, gevestigd aan Eemweg 76, 3755 LD Eemnes, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring.

Contactgegevens 

Eemweg 76, 3755 LD Eemnes, +31355424558

Jachthaven Fransen is te bereiken via havenmeester@jachthaven-fransen.nl

Jachthaven Fransen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

• Voor- en achternaam;

• Bedrijfsnaam;

• Geslacht;

• Adresgegevens;

• Telefoonnummer;

• E-mailadres;

• Bankrekeningnummer;

• Overige persoonsgegevens die u, in correspondentie en/of telefonisch aan ons heeft verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden niet door ons verzameld. Via onze website www.jachthaven-fransen.nl worden eveneens geen persoonsgegevens verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Jachthaven Fransen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• De logistieke organisatie en het beheren van de ligplaatsen

• De logistieke organisatie en het beheren van stallingsplaatsen van aanhangers, caravans en campers

• Het versturen van onze facturen en het afhandelen van uw betaling

• Telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jachthaven Fransen maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen.

Computerprogramma's of systemen 

Jachthaven Fransen maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of systemen:

Microsoft Access 

Microsoft Access is het programma waarin wij, ten behoeve van onze organisatie, de volgende gegevens opslaan:

Jaar-, Winter-, en Zomerstallers 

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden gebruikt voor de logistieke organisatie van de ligplaats van de schepen en het opstellen van takellijsten die gebruikt worden voor de logistiek rond de takeldagen in het voor- en najaar.

Davilex Account/Factuur 

Hierin slaan wij met betrekking tot de financiële afhandeling de volgende persoonlijke gegevens op:

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer. Deze gegevens worden gebruikt voor het afhandelen van uw betalingen.

Bewaren van persoonsgegevens 

Jachthaven Fransen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorie m.b.t. persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer: minimaal 7 jaar voor de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Jachthaven Fransen verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden na overleg met u en alleen als dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken 

Jachthaven Fransen gebruikt geen functionele-, analytische-, social- en onvoorziene cookies.

Disclaimer

Wij zijn niet verantwoordelijk voor webpagina’s van externe organisaties waarop verwezen wordt naar onze website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jachthaven Fransen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@jachthaven-fransen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jachthaven Fransen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens 

Jachthaven Fransen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via havenmeester@jachthaven-fransen.nl